Tradicionālās vijoļspēles kursi “Spēlē, Spēlmani!”

Tradicionālās vijoļspēles Latgalē iedzīvināšanai uzsākts projekts “Spēlē, Spēlmani!”, kurā ar KKF  un Špoģu mūzikas un mākslas skolas atbalstu biedrība “Kulturys studeja Speiga” un vijolniece Inga Zeile veselu mācību gadu maziem un lieliem nākošiem vijolniekiem ierādīs vijoļspēles pamatus, tradicionālo repertuāru, tradīcijā izmantotās tehnikas un spēles paņēmienus.

Projekta iesākumā interesenti aicināti apmeklēt ievadlekciju

29.09.2018. plkst.10:00

Špoģu mūzikas un mākslas skolā.

PIESAKIES

Vijolspēle ir tradicionāla Latgalē, folkloras materiāli liecina par tās izplatību jau pirms 19.gs., etnogrāfiskie materiāli Latgalē apliecina vijoles kā sadzīviskās mūzikas instrumanta popularitāti 19./20.gs, daudzas kapelas savu repertuāru nevar iedomāties bez vijoles. Šobrīd tomēr vijolniekus sameklēt folkloras ansambļiem, kapelām paliek grūtāk, īpaši rajonos, kur mūzikas pamatskolās netiek  pasniegta klasiskā vijoļspēle. Tomēr arī mūzikas skolas absolvents nav apguvis savas tautas mantojumu, tam ir grūtības saprast un interpretēt tradicionālo muzikālo materiālu, šobrīd izzūdoša  ir tradicionālās vijolēšanas maniere, tehnikas, kuras ar steigu būtu nepieciešams uzsākt mācīt, kamēr vēl pieejami dzīvi spēlmaņi un zināšanas vēl iespējams pārmantot.

Vijolspēle Latgales laukos kļūtu pieejamāka, ja bērni varētu apgūt tradicionālo vijoļspēli, balstītu uz klasiskās vijoļspēles pamatiem. Nereti mācības mūzikas skolā vijoļspēlē tiek pārtrauktas ļoti lielā ieguldāmā darba dēļ, kas nepieciešams klasiskā repertuāra apguvei. Tradicionālais repertuārs ir vienkāršāks, tajā daudz elementu atkartojas, līdz ar to bērns ātrāk saredz sava darba rezultātus, bez tam saglabājot iespēju turpināt arī klasiskā repertuāra apguvi. Tradicionālai vijoļspēlei ir plašāks prakstisks, pat sadzīvisks pielietojums, kas veicinās arī tradicionālās muzicēšanas popularitāti Latgalē.

Projekta “Spēlē, Spēlmani!” rezultātā tiks sagatavotas divas apmācību programmas bērnu mūzikas pamatskolām „Tradicionālā vijoļspēle” un „Tradicionālā muzicēšana ansamblim ar vijoli”, iekļaujot tajās bagātīgu Latgalei raksturīgu muzikālo materiālu. Programmu realizēšana mūzikas skolās nākotnē nodrošinās Latgalei raksturīgās vijolēšanas manieres saglabāšanu, attīstību, nodrošinās folkloras kopām un kapelām vijoles muzikantus, kuri pārzinās Latgales tradicionālo muzikālo materiālu.

Projekta  mērķis un uzdevumi 

Mērķis:

Latgales vijolspēles tradīcijas atdzīvināšana, ieviešot tradicionālo vijoļspēli Latgales novada mūzikas skolās.

Uzdevumi:

1) Sagatavot tradicionālās vijoļspēles apmācības programmu mūzikas pamatskolām vai interešu izglītības centriem – divas apakšprogrammas: tradicionālā vijoļspēle un tradicionālās mūzikas ansamblis (kapela);

2) Uzsākt tradicionālās vijoļspēles apmācības programmas ieviešanu un pārbaudi/ pielāgošanu Daugavpils novada Špoģu mūzikas un mākslas skolā: veicot folkloras materiāla atlasi, repertuāra pielāgošanu, metodikas izstrādi utml.

Visus interesentus aicinām piedalīties ievadlekcijā 29.09.2018.plkst.10:00 Špoģu mūzikas un mākslas skolā. Dalībniekus, kuri apņēmušies nopietni mācīties visa mācību gada garumā, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *